Get Adobe Flash player

นายณฐพงศ์  ม่วงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับระเบียบโรงเรียนนาคำวิทยา เพื่อปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบ ซึ่งจะได้นำไปประกาศใช้ต่อไป
ณ.ห้องสวนพฤกษศาสตร์  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

อ่านเพิ่มเติม...

          วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. ครูพรชัย  ทาลา ได้รับมอบหมายจาก นายณฐพงศ์  ม่วงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยาให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...