Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ประกวดซานต้าแซนตี้ และการจับฉลากร่วมกันของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยา : ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/open…

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารใหม่
(อาคารอเนกประสงค์) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...

***อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนนาคำวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดฯ***

อ่านเพิ่มเติม...