Get Adobe Flash player

06

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ประกอบด้วย

Rungrawan

Line

  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้   

          1.เป็นกรรมการและเลขานุการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

          2.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

          3.สรุปผลการดำเนินการงานแนะแนวเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หรือผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

          5.จัดทำแผนโครงการ การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          6.เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนให้เป็นปัจจุบัน และแสวงหาเงินทุนหรือสิ่งของจากชุมชนหรือเอกชนเพื่อสนับสนุนให้
             บริการแก่นักเรียนที่ขาดแคลน

          7.จัดบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึงทุกคน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด
              เช่น การแจกเสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค  บริโภค ฯลฯ  

          8.เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          9.นำความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางที่ได้จากประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาขยายผลต่อครูที่ปรึกษาและผู้
             ปกครองนักเรียน

          10.ประสานงานกับครูที่ปรึกษา งานแนะแนวและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          11.จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา

          12.จัดหา จัดทำ เอกสาร  คู่มือ  แบบฟอร์ม  การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบครูที่ปรึกษ
               ดำเนินการคัดกรองนักเรียนในปกครองที่รับผิดชอบ    เพื่อนำไปสู่กระบวน การดูแลช่วยเหลือ  ในขั้นตอนต่อไป

          13.ดำเนินการให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ทำหน้าที่ ดังนี้

                 13.1  ควบคุม  ดูแล  เอาใจใส่นักเรียน  ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดทุกด้าน  เช่น การเรียน  ความประพฤติ  กิริยา 
                          มารยาท   สุขภาพอนามัย ฯลฯ

                 13.2   พบปะนักเรียนในความรับผิดชอบ    ตามเวลาที่งานกิจการนักเรียนกำหนดและเวลาอื่นๆ  เพื่อให้คำปรึกษา  หรือ
                           ร่วมกิจกรรมต่างๆ

                 13.3  เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัว
                          นักเรียน

                 13.4  รับผิดชอบจัดกรอกข้อมูลในแบบต่างๆ เช่น  ระเบียนสะสม แบบสำรวจ แบบสอบถาม  SDQ

                 13.5  ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน  คุณค่าวิชาที่เรียน    คุณค่าของงานและอาชีพ  ฯลฯ

                 13.6  ช่วยในการแก้ปัญหาในขั้นต้นของนักเรียน  ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้

                 13.7 ประสานงานกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียน ความประพฤติของนักเรียนในปกครอง  โดยเชิญ
                         ผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน หรือไปพบ ผู้ปกครอง ที่บ้านและจัดทำหลักฐานไว้ทุกครั้ง

                 13.8  กำกับ  ดูแล  การเข้าแถวของนักเรียนในปกครอง  ตรวจสอบการเข้าแถวตามบัญชีเรียกชื่อที่โรงเรียนกำหนด  

                 13.9  ลงข้อมูลการเข้าแถว  การมาเรียน  ของนักเรียนในปกครองอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน และเสนอบัญชีเรียกชื่อ
                          ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง

                 13.10 ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และดูแล การทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องเรียนประจำ  และการ
                           ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนในปกครองทุกวันทำการ

                 13.11 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่นิเทศ  ติดตาม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                           ของครูที่ปรึกษา จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของครูที่ปรึกษา

          14.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          15.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          16.สรุปผลการดำเนินงาน ของงานการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสนอโรงเรียนก่อนสิ้นปีการศึกษา 

          17.ติดตามประเมินผลการให้บริการ เพื่อปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือต่อไป

          18.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton