Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการสอบวัดผล ประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันคริสต์มาส

นายประดิษฐ์  นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะครูโรงเรียนนาคำวิทยา ร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น – 15.30 น  ณ.หอประชุมโรงเรียนนาคำวิทยา  เพื่อเป็นการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนนาคำวิทยาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เรือชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี

นางพรรณี พาชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา พร้อมด้วยครูจิตรลัดดา บุญโปร่ง ครูพักตร์พิไล ลิมปิทีปราการและครูประมวล จันทร ในนามคณะครู #โรงเรียนนาคำวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยน #ประเพณีวัฒนธรรม ตามข้อตกลงระหว่าง อบจ.อุบลราชธานี และ อบจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เรือชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง 22-27 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทีมงานวิจัยนำเสนองานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด

นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายกิจชัย ชิณโคตร นางสาวพัตร์พิไล ลิมปิทีปราการและนายชานนท์ พลเสนา ในนาม #ทีมวิจัยโรงเรียนนาคำวิทยา ได้นำเสนองานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ได้แก่ ผศ.ดร.อินทิรา ชาร์ฮี (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อุบลราชธานี) ดร.วศิน โกมุท (อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี) และดร.เรวัติ สิงห์เรือง (ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.พิบูลมังสาหาร) ในชุดโครงการ "#การสร้างโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี" เรื่อง #รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 1

นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 1 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อบจ.อุบลราชธานี มีประเด็นที่สำคัญ คือ การนำเสนอข้อมูลนโยบายด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเป็นมาของความร่วมมือกับกรมการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีนของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนร่วมรำพิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง)

ครูอมรศรี  จันทุมาและครูประมวล  จันทร นำนักเรียนร่วมรำพิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง)ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและโล่รางวัล 

โรงเรียนนาคำวิทยา ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและโล่รางวัล ให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ ได้แก่ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับเขต 3, กีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ โรงเรียนนาคำวิทยา

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ โรงเรียนนาคำวิทยา ได้เก็บผลผลิตจากแปลงนาสาธิตโดยวิธีการหยอด เพื่อหาประสิทธิผลผลผลิตวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

บุคลากรร่วมประเมินครูและผู้บริหารดีเด่น สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2561

นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้กำลังใจบุคลากรร่วมประเมินครูและผู้บริหารดีเด่น สังกัดอบจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 ดังนี้  รอง ผอ.พรรณี  พาชื่น, ครูณิชาภา สุทธิสัย, ครูสุภาภรณ์ คูณภาคและครูกิจชัย ชิณโคตร ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อุบลราชธานี วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยา ร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจดินและพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย

ผู้รับเหมาได้เข้ามาประสานการเข้าดำเนินการ สำรวจดินและพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย ขนาด 25*50 เมตร โรงเรียนนาคำวิทยาที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วันอังคารที่ 27 ที่พฤศจิกายน พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

การมอบเงินเคลมประกันชีวิตให้แก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

ครูจารุรัตน์ ครองยุทธ หัวหน้างานอนามัย ได้มอบเงินเคลมประกันชีวิตให้แก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งโรงเรียนนาคำวิทยา มีนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพครูและนักเรียนทำประกันภัยหมู่คณะทุกคน(28พ.ย.61)

อ่านเพิ่มเติม...

 

การเรียนรู้หลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำศาสตร์พระราชายึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

นักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยา ได้เข้าใช้บริการห้องเฉลิมพระเกียรติเพื่อศึกษาหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำศาสตร์พระราชายึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบพัสดุจาก อบจ.อุบลราชธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับและรับมอบพัสดุจาก อบจ.อุบลราชธานี ที่สนับสนุนเตียงนอนและตู้เก็บของ อย่างละ 30 ชุด สนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยา ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ (21ธค61)

อ่านเพิ่มเติม...

BigCleaningDay

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ในคาบบูรณาการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับการประเมินกิจกรรม 9ส ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามระบบการสอนแบบ DLIT จากอบจ.อุบลราชธานี บรรยากาศจึงเป็นไปอย่างที่เห็น บ้านของเราจะน่าอยู่เพราะคนในบ้านช่วยกันดูแล ขอบใจลูกๆ ทุกคนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...