Get Adobe Flash player

07 

งานครูเวรประจำวัน  และงานรักษาความปลอดภัย

ประกอบด้วย

Amornsri2 

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.จัดทำคำสั่งเวรประจำวัน สมุดบันทึกเวรประจำวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม

          2.ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

          3.จัดทำบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจำวัน และให้ความเห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาต
             ในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน

          4.ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่
             ผู้อำนวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป

          5.มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันก่อนเวลาเริ่มต้นทำการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับหมดหรืออย่างช้าหลังหมด
             เวลาเลิกเรียน 10 นาที

          6.รับผิดชอบเหตุการณ์ประจำวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

          7.สรุปเหตุการณ์ประจำวันลงในสมุดบันเวรประจำวัน

          8.เสนอแต่งตั้งครู นักการภารโรงและยามรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ทั้งกลางวันและกลาง
            คืน  ดังนี้

          8.1 ครูเวรวันหยุดราชการ  ให้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

               8.1.1 มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

               8.1.2 อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการตามควรแก่กรณี

               8.1.3 แนะนำดูแลการรักษาความสะอาดของนักการภารโรง ตามสถานที่ที่เห็นสมควร

               8.1.4 ตรวจตราดูแล นักเรียนที่มาทำกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียน หากไม่จำเป็นสั่งให้กลับบ้าน

               8.1.5 ระมัดระวัง  รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป

               8.1.6 เมื่อมีเหตุผิดปกติ หรือมีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ให้รีบระงับเหตุ หรือแจ้งฝ่ายปกครองหมู่บ้าน  หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
                        ช่วยดำเนินการแล้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยด่วน

               8.1.7  บันทึกเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่

               8.1.8  ครูเวรที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ ให้ขออนุญาตเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

           8.2  ครูเวรกลางคืน  ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

                8.2.1  มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00 -06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

                8.2.2  บังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรงเวร

                8.2.3  ตรวจตรา ดูแลทรัพย์สิน  ป้องกันการก่อวินาศกรรม การโจรกรรมและการเกิดอัคคีภัยอันอาจจะก่อให้เกิดความเสีย
                         หายแก่ทางราชการ       

                8.2.4  เมื่อมีเหตุผิดปกติ   หรือมีเรื่องสำคัญเร่งด่วน   ให้รีบระงับเหตุหรือแจ้งฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วย
                         ดำเนินการแล้ว รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยด่วน

                8.2.5  บันทึกเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ในสมุดบันทึกทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่

                8.2.6  ครูเวรที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ให้ขออนุญาตเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า  

           8.3 นักการภารโรงเวรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

               8.3.1 มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00 -06.00 น. ของวันรุ่งขึ้นสำหรับเวรกลางคืน

               8.3.2 มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ในวันเดียวกันสำหรับเวรกลางวัน

               8.3.3 ป้องกัน ตรวจตรา ดูแลทรัพย์สิน ป้องกันการก่อวินาศกรรมการโจรกรรม และการเกิดอัคคีภัย  อันอาจจะก่อให้เกิด
                        ความเสียหายแก่ทางราชการ

               8.3.4  เมื่อมีเหตุผิดปกติ   หรือมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนให้แจ้งครูเวร หรือรีบระงับเหตุ หรือแจ้งฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
                        ตำรวจ มาช่วยดำเนินการ แล้วรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยด่วน

               8.3.5 บันทึกเหตุการณ์  ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่

               8.3.6 นักการเวรที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้  ให้ขออนุญาตเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

            8.4 ผู้ตรวจเวร  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

               8.4.1  กระตุ้นเตือนการอยู่เวรให้ครูเวรทราบเพื่อกันหลงลืม

               8.4.2 เมื่อมาตรวจเวรแล้ว ให้บันทึกผลการตรวจเวร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับถ้าพบว่าครูเวรยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ
                         เวรจะต้องอยู่รอหรือหาผู้อยู่เวรจนพบ  แล้วรายงานการไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือการมาปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  เสนอต่อผู้
                         อำนวยการสถานศึกษาโดยผ่านฝ่ายบริหารงานทั่วไปในวันรุ่งขึ้น

               8.4.3  ต้องมาตรวจเวรอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

               8.4.4  ตรวจ ติดตาม การมาปฏิบัติหน้าที่ของยาม นักการภารโรงเวร ให้มาปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
                         ประสิทธิภาพ                                  

               8.4.5  ผู้ตรวจเวรที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ให้รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา  ด้วยวาจาหรือเป็นลาย
                         ลักษณ์อักษรล่วงหน้า

          9.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton