Get Adobe Flash player

 05

งานระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

ประกอบด้วย

Pornchai2

Line

  มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนเป็นประธานในคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน

          2.วางแผนงาน ดำเนินงาน และประเมินผลงานกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

          3.นิเทศ ติดตาม กำกับ  ดูแล  และประเมินผลการดำเนินงานตามสายการงานกิจการนักเรียน

          4.นิเทศ กำกับ ดูแล  และประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          5.ประสานงานกับชุมชน หรือผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และส่งเสริม
             พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

          6.อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้คำปรึกษานักเรียนในด้านความประพฤติ  และการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
             ประเพณีและค่านิยมอันดีงาม

          7.วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและพิจารณาการลงโทษให้เป็นไปตามความเหมาะสมและยุติธรรมและประสานงานกับผู้
             เกี่ยวข้องเพื่อช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหา

          8.จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

          9.พิจารณาวางกฎ ระเบียบในการปกครองนักเรียน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

          10.เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานเครือข่าย /กลุ่มเครือข่ายของโรงเรียน

          11.เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียนในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน

          12.จัดทำแผนโครงการ การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

          13.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน และเสริมแรงแก่นักเรียนที่กระทำความดี

          14.กำหนดวิธีการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องต่อไปนี้

               14.1 การขับขี่จักรยาน  จักรยานยนต์

               14.2 การเดินทางไป-กลับโรงเรียน

               14.3 การแต่งกาย

               14.4 การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ  การแสดงความก้าวร้าว

               14.5 การทำลายทรัพย์สมบัติของส่วนรวม

               14.6 การมาโรงเรียนสาย  การหลบเรียน

               14.7 การทะเลาะวิวาท

               14.8 การมีพฤติกรรมชู้สาว

               14.9 การลักขโมย

               14.10 การซื้ออาหารและการรับประทานอาหาร

               14.11 การทิ้งขยะไม่ถูกที่

               14.12 การใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ

          15.ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  พฤติกรรมชู้สาว  สื่อลามก  และการพนัน

          16.ประสานกับฝ่ายบริหาร รองผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย ครูที่ปรึกษา  เพื่อแก้ไขปัญหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของ
               นักเรียน

          17.ให้คำแนะนำด้านความประพฤติของนักเรียน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมระเบียบประเพณีและค่านิยมอันดีงาม

          18.วางแผนป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน

          19.จัดหาและเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยสารวัตรนักเรียนตามความเหมาะสม

          20.จัดสารวัตนักเรียนออกตรวจตราและสอดส่องดูแลนักเรียนเพื่อมิให้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน กฎ 
              ระเบียบ  และข้อบังคับ  ของโรงเรียน

          21.จัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียน

          22.จัดทำรายงาน เสนอผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          23.สรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นภาคเรียน

          24.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton