Get Adobe Flash player

02 01

02 02 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย

ประกอบด้วย

 

Wuttipong  

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้           

          1.เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

          2.ให้การอบรม ศีลธรรม จรรยามารยาท  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และค่านิยมอันดีงาม 

          3.ปกครองดูแลให้ความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยแก่นักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียน

          4.จัดทำแผนโครงการ การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน

          5.วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาของนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล เพื่อประสานงานกับงานแนะแนวให้นักเรียนประสบความ
              สำเร็จตามอัตภาพ

          6.วางแผน ควบคุม แก้ปัญหาการมาโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย

          7.ประสานงานกับงานกิจการนักเรียนและร่วมมือแก้ปัญหาของนักเรียน

          8.ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนก่อการทะเลาะวิวาท

          9.ยกย่องและให้กำลังใจนักเรียนที่มีความประพฤติดี

          10.เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ กำกับดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  ให้เป็นไปด้วย
               ความเรียบร้อย

          11.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้างานกิจการนักเรียน

          12.สรุปผลการดำเนินงาน ของงานส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้น
               ปีการศึกษา

          13.จัดทำเอกสารแนะนำคณะกรรมการนักเรียน

          14.จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

          15.เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน

          16.ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

          17.สนับสนุนพัฒนางานปกครองนักเรียนร่วมกับงานอื่นในงานกิจการนักเรียน

          18.คัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆให้ได้รับการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างต่อนักเรียนคนอื่นๆ

          19.จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น

                -  จัดให้มีสภานักเรียน

                -  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัย สิทธิ และหน้าที่

                -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ติดตามที่ดีตลอดจนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                -  จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นในโรงเรียน

          20.ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          21.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

 LineButton