Get Adobe Flash player

01 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

ประกอบด้วย

    Pornchai2

Line

Wuttipong     Kidchai     Kittisak

Rungrawan     CharNon     Amornsri2

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียน

          2.เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

          3.วางแผน กำกับดูแล และนิเทศงานต่างๆ ของงานฝ่ายกิจการนักเรียน

          4.วางแผน และดำเนินการประสานงาน โรงเรียนกับชุมชน 

          5.ประสานงานกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระต่างๆเพื่อจัดให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน

          7.ดูแล ควบคุม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน  ให้มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ

          8.แสวงหาความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          9.จัดทำรายงานเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานในฝ่ายกิจการนักเรียน ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้
             อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton