Get Adobe Flash player

10 01

10 02

Thanaporn

Line

                     

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2.พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
             พัฒนาผู้เรียน

          3.จัดระบบบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา

          4.จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโดยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์การจัดการ การเผชิญ
             สถานการณ์  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

          5.จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทดลอง การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน วัดและประเมินผลผู้เรียน  ทั้งด้านความรู้  ทักษะ
             กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          6.จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ สะท้อนการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรศิลปะ วัฒนธรรมและ
             ภูมิปัญญาไทย

          7.ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ส่ง
             เสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของบุคลากร

          8.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton