Get Adobe Flash player

09

moy03

       Line      

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

          1.เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

          2.จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          3.สำรวจชนิด ประเภท และจำนวนพรรณไม้ เพื่อจัดทำผังและกำหนดตำแหน่ง/ติดป้ายประจำต้นไม้แต่ละต้น

          4.จัดทำป้ายและดำเนินการติดป้ายชื่อพรรณไม้ในโรงเรียน

          5.จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้ในโรงเรียน ตามแบบของ อพ.สธ. และจัดทำทะเบียนพรรณไม้

          6.จัดทำตัวอย่างพรรณไม้(แห้งและดอง)

          7.เขียนรายงานการศึกษาพรรณไม้ ในด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา ด้านการใช้ประโยชน์และด้านเชิงคุณธรรม

          8.จัดให้มีการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์,(ชีววิทยา,เคมี,ฟิสิกส์),เกษตร,ศิลปะ,ภาษาไทย ภาษา
             อังกฤษ,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา,สุขศึกษา–พลศึกษา ตลอดจนด้านจริยธรรมทุก      ชั้นที่มีการเรียนการสอน จากสวน
             พฤกษศาสตร์โรงเรียน

          9.จัดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาขึ้นในโรงเรียน

          10.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ มีชีวิตชีวามีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

          11.จัดให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดในการเรียนรู้ คณะครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

          12.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

 LineButton