Get Adobe Flash player

08 

Nanapat

Line

         

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

          1.เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

          2.เป็นกรรมการและเลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

          3.ดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          4.จัดทำปฎิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา

          5.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
             โรงเรียนนาคำวิทยา  ประจำปีการศึกษา   

          6.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
             โรงเรียนนาคำวิทยา ประจำปีการศึกษา (อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง)

          7.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฎิบัติงานประจำปี

          8.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา (8 ภารกิจ) จาก
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา 

          9.ประสานงาน นิเทศ ติดตาม การจัดทำรายงานข้อมูลจากงาน/กลุ่มสาระ และฝ่ายต่างๆเพื่อนำไปจัดทำแบบรายงานตนเอง
             ของสถานศึกษา

          10.ประสานงานกับงาน/กลุ่มสาระ และฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เตรีมการรับการประเมินภายใน

          11.ดำเนินการให้มีการทบทวนการประกันคุณภาพภายใน

          12.ประสานงานกับงาน/กลุ่มสาระ และฝ่ายต่างๆเพื่อให้เตรีมการรับการประเมินภายนอก

          13.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          14.สรุปผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา

          15.จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษาส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
               อุบลราชธานี

          16.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา ส่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่าน
               ระบบอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ www.localschool.info

          17. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton