Get Adobe Flash player

07

Pissamai

 

Line

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

          1.ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน

          2.จัดทำแบบประกาศ พร้อมเอกสารต่างๆในการรับนักเรียนใหม่

          3.จัดการรับมอบตัวนักเรียน พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่ และตรวจสอบหลักฐานการรับมอบตัวนักเรียน

          4.จัดทำทะเบียนนักเรียนและให้เลขประจำตัวนักเรียนใหม่

          5.ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน

          6.จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่างๆ ใช้ในงานทะเบียนวิชาการให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามที่ทาง
             ฝ่ายวิชาการกำหนด

          7.รับผลการสอบทุกรายวิชาทุกระดับชั้นจากงานวัดผลและบันทึกผลการเรียนการแก้ไขผล  การเรียนโดยโปรแกรมที่
             สำนักงานต้นสังกัด

          8.ดำเนินการขอซื้อ จัดทำ และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาของผู้เรียน ได้แก่  ปพ.1 - ปพ.3และประกาศนียบัตร

          9.ดำเนินการออกประกาศนียบัตร พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบ หลักสูตร (ปพ.3) พร้อมส่งแบบรายงานไป
             ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          10.จัดทำ GPA/PR ของโรงเรียนพร้อมทั้งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด

          11.ดำเนินการยกเลิก ปพ. 1 บ – พ ที่ผิดพลาดจนใช้การไม่ได้

          12.จัดทำใบรับรองผลการศึกษา(ปถ.01) และใบรับรองอื่นๆ

          13.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้อง การลาพักการเรียน การย้ายสถานศึกษา การลา การออกของนักเรียน

          14.ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียนที่มาติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียน

          15.สรุปผลการดำเนินงานของงานทะเบียนเสนอโรงเรียนทุกภาคเรียน

          16.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton