Get Adobe Flash player

06

moy03

Line

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

งานวัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผล

          1 ติดตาม ดูแล และดำเนินงานวัดผลทั้งหมด

          2 จัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)และหาค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR)

          3 จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการเรียน เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ.6)สมุดประจำชั้น  ระเบียนสะสม  แบบกรอก
             คะแนน  แบบบันทึกพัฒนาการของนักเรียน  เอกสารต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การนำเอกสารไปใช้

          4 วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและผลการสอนของครู

          5 วัดผลและประเมินผลหลังเรียน เพื่อประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนประเมินการผ่านจุดประสงค์และประเมิน
              การสอนของครู                     

          6 ประเมินผลปลายภาค  เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถที่กำหนดไว้ในภาคเรียนนั้นๆ และ/หรือเพื่อตัดสินผลการเรียนของ
             นักเรีย

          7 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของ  ปถ.05

          8 สำรวจเวลาเรียนของนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 เพื่อพิจารณาการไม่มีสิทธิ์สอบ

          9 จัดทำตารางสอบให้เหมาะสมกับชั่วโมง เวลา รวมทั้งการกำหนดส่งหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล

          10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและออกข้อสอบ จ่าย เก็บรักษา ตรวจและจัดทำแผนการสอบ                           

          11 ดำเนินการสอบ  รวบรวมผลและประกาศผลการสอบ

          12 ดำเนินการสอบแก้  0,  ร,  มส,  มผ  การเรียนซ้ำ โดยประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง

          13 สรุปผลการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำสถิติ และจัดทำเป็นเอกสารรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          14 จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ  และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
               ทราบและถือปฏิบัติ 

           15 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

 

LineButton