Get Adobe Flash player

04

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

Nanapat

    นางนันท์นภัส   กุลสุข   

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Line 

Aoranong

             นางสาวอรนงค์    เชื้อนิล          

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 Line

Pornchai2

         นายพรชัย    ทาลา           

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 Line

Sorat

นายโสรัตน์   กลุสุข   

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Line

Ao4

         นางสาวณิชาภา  สุทธิสัย       

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 Line

Jarurat

       นางสาวจารุรัตน์  ครองยุทธ      

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 Line

Kidchai

           นายกิจชัย     ชิณโคตร        

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 Line

Chaiwat

           นายไชยวัฒน์    เจริญชัย        

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Line

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 

1.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

          1.1 จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

          1.2 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระบบของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยเน้นการประเมินผลงาน
                ตนเอง

          1.3 กำหนดโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรรหาบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดหางบ
                ประมาณดำเนินการ  ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

          1.4 ควบคุมดูการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่างๆ และวิชาที่ได้รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอน

          1.5 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

          2.1 เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ

          2.2 ควบคุมดูการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆและวิชาที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอน

          2.3 บริหารงบประมาณและพัสดุของกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ

          2.4  วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระเพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน

          2.5  จัดการทดสอบ  กำหนดแนวการออกข้อสอบ   และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ               

          2.6 ตรวจ  ปพ.5 ของครูในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และนำส่งฝ่ายวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงาน

          2.7 นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

          2.8 ประสานงานกับครู อาจารย์  และฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระ 
                และครูภายในโรงเรียน

          2.9 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

3.ครูประจำวิชา

          3.1 ปฏิบัติงานการสอนในรายวิชาต่างๆ  ตามคำสั่งของโรงเรียน

          3.2  จัดทำ ปพ. 5 ให้ถูกต้องเรียบร้อยและส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ  ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ

          3.3 วิเคราะห์หลักสูตร  และข้อสอบในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

          3.4 ดำเนินการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่สอนให้เป็นไปตามระเบียบ

          3.5 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

          3.6 เสนอแนะหัวหน้ากลุ่มสาระในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

          3.7 จัดทำแผนการสอน  แผนการเรียนรู้  โครงการสอนในรายวิชาที่สอน

          3.8 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

 

LineButton