Get Adobe Flash player

03

Jitladda

 

Line    

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.พัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี้

          1.1 ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆ

          1.2 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

          1.3  ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการสอนโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          1.4 จัดหาแหล่งวิทยาการและวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน

          1.5 พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

2.จัดสอนซ่อมเสริม

 

3.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  ดังนี้

          3.1 การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

          3.2 การให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          3.3 การประกวดแข่งขัน

          3.4 การจัดนิทรรศการ

          3.5. การฝึกงาน

          3.6 การศึกษานอกสถานที่

          3.7 การให้นักเรียนผลิตผลงาน

          3.8 การแสดงหรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน

          3.9 กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน

 

4.พัฒนาครูทางด้านวิชาการ โดยกำหนดแผนหรือโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนี้

          4.1 การนิเทศภายใน

          4.2 จัดหา  จัดทำ  เอกสารความรู้ทางวิชาการ

          4.3 การอบรม  หรือฝึกอบรม  การประชุมปฏิบัติการ  การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

 

5.การส่งเสริมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ

          5.1 สำรวจนักเรียนที่มีความถนัด ความสามารถ ความสนใจในด้านใด และเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ                         

          5.2 จัดแหล่งเรียนรู้และบริการเอกสารสิ่งตีพิมพ์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างอิสระตามเนื้อหาและเรื่องที่สนใจ

          5.3 จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสามารถทางวิชาการ เช่น  การประกวดความสามารถของนักเรียน
                 การสอบแข่งขันทางวิชาการ การจัดทัศนศึกษา การส่งเข้ารับการอบรมและเข้าค่าย

          5.4 ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานรายงาน จัดนิทรรศการในวันสำคัญต่าง

          5.5 ประเมินการก้าวหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

          5.6 ประสานกับผู้ปกครองโดยรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของนักเรียน เพื่อจะได้ร่วมมือกันพัฒนาสติ
                ปัญญาของนักเรียนให้สูงขึ้น

 

6.การนิเทศภายใน

          6.1 วางแผน/โครงการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ

                    6.1.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ และมีการให้
                              ความรู้ประชุมวางแผน การดำเนินงาน

                     6.1.2 ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบขอคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานนิเทศ
                              ภายในโรงเรียน         

                     6.1.3 รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งแฟ้มนวัตกรรมที่ต้องใช้ในการวางแผนนิเทศไว้อย่างเป็นระบบ
                              เช่น ข้อมูลที่แสดงคุณภาพของนักเรียน  ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของบุคลากร ฯลฯ

                     6.1.4 จัดทำรายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศแต่ละกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
                               เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ทรัพยากรที่จะใช้และการประเมินผลขั้นตอนการดำเนินการ ทรัพยากรที่จะ
                               ใช้และการประเมินผลเพื่อให้ทิศทางไปใช้สะดวก

                     6.1.5 จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
                              ความต้องการและความสามารถปฏิบัติได้  โดยคณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน  และมีการตรวจ
                              สอบองค์ประกอบแผนหรือโครงการให้มีความครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ควรให้แผนการนิเทศภายในสอดคล้อง
                              สัมพันธ์กับการนิเทศจากภายนอกด้วย

          6.2  ดำเนินการนิเทศภายในตามแผน/โครงการ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ
                 และทั่วถึง           

                    6.2.1  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและปฏิทินที่จัดทำขึ้น

                    6.2.2  ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าใจแผนดำเนินการและบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

                    6.2.3  ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนและงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ขวัญกำลังใจในการ
                              ทำงาน ฯลฯ

                    6.2.4  ส่งเสริมให้ผู้นิเทศใช้กิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสมกับงานจุดประสงค์ในการนิเทศและ
                              ขนาดของกลุ่ม เช่น การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

                    6.2.5  กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายใน ตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
                              และนิเทศบุคลากรอย่างทั่วถึงทุกคน

                    6.2.6  ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนนิเทศกันเอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนิเทศ
                              อย่างชัดเจน

                    6.2.7  ในการนิเทศแต่ละครั้งควรบันทึกการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน ผลการนิเทศควรแจ้งผู้รับการนิเทศเฉพาะราย
                               เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข

                    6.2.8  ให้มีการสังเกตและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนหลังจากการเริ่มดำเนินการตามแผนการนิเทศ

          6.3 ประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานิเทศภายในของโรงเรียน

                    6.3.1 กำหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศไว้ในแผนนิเทศของโรงเรียน ให้ควบคุมสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ประเมิน
                             วิธีการประเมิน เรื่องระยะเวลาประเมินและผู้ประเมิน

                    6.3.2. สร้าง/ใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประเมิน ผู้รับการประเมิน และลักษณะของเครื่องมือ
                              ประเมิน

                     6.3.3 ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเองระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารโรงเรียน

                     6.3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและการสรุปผล

                     6.3.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ เช่น จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครูต้องการ
                              พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน

         

7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton