Get Adobe Flash player

02

ประกอบด้วย

Jitladda     Natnicha3

    Line         

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

          1.จัดกลุ่มนักเรียนตามแผนการสอน วิชาโครงงาน

          2.จัดทำตารางเรียนตารางสอน  ตารางการใช้ห้องต่างๆ

          3.จัดครูเข้าสอนตามตาราง

          4.ดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการสอน

          5.ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติการสอนของครู  ตามตารางสอนและแผนการสอน

          6.จัดสอนแทนพร้อมทั้งจัดทำสถิติการสอนแทนครูประจำวิชาทุกคน

          7.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้านวิชาการ

          8.ประสานงานกับงาน /กลุ่มสาระ /ฝ่ายต่างๆในการจัดห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการ และอาคารฝึกงาน

          9.ดำเนินการให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนการสอน

         10.ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินมาพัฒนางานที่รับผิดชอบทุกงาน

         11.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยผ่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

         12.จัดทำทะเบียนสื่อ และการยืมสื่อไปใช้เป็นปัจจุบัน

         13.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton