Get Adobe Flash player

01

 ประกอบด้วย

moy03

Line

Nanapat     Chaiwat     Jitladda     Pissamai

Thanaporn     Natnicha3

Line

 

                   มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

          1.เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการ

          2.เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างานเกี่ยวกับงานวิชาการ

          3.ดำเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงระบบ เพื่อให้การจัดการ งานด้านวิชาการมีประสิทธิภาพ

          4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ

          5.ดำเนินการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน

          6.สรุปผลการดำเนินงานด้านวิชาการเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นระยะ/ก่อนสิ้นปีการศึกษา

LineButton