Get Adobe Flash player

09

งานเว็บไซต์ ประกอบด้วย

Kittisak     Koy2     Amornsri2

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.จัดทำโครงการและดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเว็บไซต์และโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ติดต่อประสานงาน และให้บริการด้านเครือข่าย

          2.จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

          3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์

          4.จัดอบรมและพัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรและนักเรียนที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำเว็บไซต์ และสารสนเทศเพื่อการบริการทางเว็บไซต์ และการให้บริการด้านเครือข่าย

          5.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียน และเครือข่ายของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

          6.ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์ และการให้บริการเครือข่าย แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          7.จัดเก็บผลงาน เอกสาร และสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

          8.ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ

          9.รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

         10.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton