Get Adobe Flash player

                                       07                                          

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.จัดทำแผนการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน

          2.ส่งเสริมความรู้ทักษะด้านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสหกรณ์ละนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          3.จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

          4.จัดทำเอกสาร หลักฐานต่างๆเช่น ทะเบียนสมาชิก ระเบียบข้อบังคับของกิจการสหกรณ์การจัดทำบัญชี

          5.ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสหกรณ์

          6.ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันดำเนินกิจการสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่ายโดยคำนึงถึงคุณภาพ ชนิดราคาที่เหมาะสมกับสมาชิกและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก

          7.ดำเนินกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบสหกรณ์

          8.ติดตามประเมินผลการให้บริการเพื่อปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือให้กิจการสหกรณ์ดำเนินการต่อไป

          9.สรุปผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมสหกรณ์เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

         10.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton