Get Adobe Flash player

06

Aoranong

 

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

           2.จัดทำแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมในห้องสมุดเช่น กิจกรรมเล่า นิทาน กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง กิจกรรมการโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ

           3.จัดนิทรรศการต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆให้ทันต่อเหตุการณ์แก่สมาชิกห้องสมุดเพื่อ   กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

          4.จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ห้องสมุด

          5.ปฏิบัติงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับหนังสือและสิ่งตีพิมพ์อย่างมีระบบและเป็นระเบียบสะดวกในการใช้

          6.จัดให้มีเอกสารสิ่งตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่างๆอย่างเพียงพอทันสมัยทางด้านวิชาการเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้

          7.จัดทำสถิติ ประเมินผลการใช้ห้องสมุด

          8.วางแผนจัดหาเอกสาร วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหาความบันเทิง สำหรับนักเรียน และครู อาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

          9.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อการบำรุงรักษาเอกสาร หนังสือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

          10.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความบันเทิง

          11.นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการ และช่วยงานห้องสมุดให้ก้าวหน้าและทันสมัย

          12.ดูแลและซ่อมแซมหนังสือ เอกสาร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่เสมอ

          13.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          14.สรุปผลการดำเนินงาน ของงานห้องสมุด เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย  

LineButton