Get Adobe Flash player

05 

Sorat

 

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

       1.วางแผนด้านอาคารสถานที่

       1.1 มีแผน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

       1.2 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน

       1.3 แผนผังแสดงแผนแม่บท ( MASTER PLAN )

       1.4 เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

       2. รักษาความสะอาด และสุขาภิบาล

       2.1 ความสะอาด

       2.1.1 บริเวณโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

       2.1.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยทั่วไปสะอาด

       2.1.3 ดำเนินการดูแลด้านความสะอาดรอบๆบริเวณในโรงเรียน

       2.2 การสุขาภิบาล

       2.3 การดูแลห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ ห้องโสต/สื่ออุปกรณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวัดผลห้อง  พยาบาล เรือนเพาะชำ โรงฝึกงาน

 

        3.การใช้อาคารสถานที่

       3.1 กำหนด วางแผนการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบร่มรื่นสวยงาม และเอื้อประโยชน์อย่างเหมาะสม   

       3.2 ใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมะสม

       3.3 ให้บริการด้านสถานที่แก่ชุมชนและส่วนราชการอื่น

       3.4 จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่มีการต่อเติม ดัดแปลง ให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม

       3.5 ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคารโต๊ะเก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพที่ใช่ฃ้ประโยชน์ได้ให้อยู่ในสภาพการใช้กิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนการเรียนการสอน

       3.6 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ โต๊ะเก้าอี้ ป้ายนิเทศ ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนการเรียนการสอน

        3.7 ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณพื้นที่รอบอาคารและจัดสวนหย่อมบริเวณรอบๆ อาคารเรียน

        3.8 อำนวยความสะดวกในการห้บริการอาคารเรียน

        3.9 วางระเบียบ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรง

        3.10 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน

 

         4.การจัดสถานที่บริการนักเรียน

        4.1 จัดให้มีโรงอาหารหรืสถานที่รับทานอาหารให้เพียงพอเหมาะสม

        4.2 จัดให้มีห้องพยาบาล บริการแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย

        4.3 จัดให้มีน้ำดื่ม ที่ล้างมือ ส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอ

        4.4 จัดให้มีห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ การเรียนและอื่นๆในราคาถูก

 

        5.วางแผนควบคุม ดูแล จัดสวนป่าบริเวณที่ว่างให้เหมาะแก่ประโยชน์ใช้สอย

        6.จัดหา วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคาร สถานที่

        7.ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง

        8.ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานของนักภารโรง ละบุคลากร ในการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

        9.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

 LineButton