Get Adobe Flash player

04

Jarurat

 

Line

 

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1.จัดทำแผนการดำเนินงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน

          2.จัดทำระเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

          3.จัดบริการสุขภาพนักเรียน เช่นจัดให้มีห้องพยาบาล บริการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ดูแลและตรวจสุขภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ บริการวัดตรวจสายตา บริการด้านทันตสุขภาพ บริการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน ฯลฯ

          4.จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในการพยาบาลให้พร้อมและสามารถให้บริการได้ตลอดเวลาและจัดสถานที่รักษาพยาบาลให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ

          5.ประสานงานกับสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพอขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่างๆ

                 5.1 เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุข มาให้ความรู้แก่นักเรียน

                 5.2 ให้คำปรึกษาแก่ครู อาจารย์ นักเรียนในการป้องกันโรคต่างๆ และส่งเสริมให้สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

                 5.3 จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน

                 5.4 บริการรับ-ส่งนักเรียนที่เจ็บป่วย ไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมทั้งทำเรื่องจากโรงเรียนเพื่อขอรับบริการและแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ

          6.ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสารเสพติด

          7.จัดทำงบประมาณในการซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จำเป็น ในการให้บริการสุขภาพอนามัยเบื้องต้น

          8.จัดทำสถิติผู้ป่วย

          9.ร่วมมือกับฝ่ายปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และโรคเอสดื

          10.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลในโรงเรียน

          11.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          12.กำกับ และจัดโภชนาการในการโรงเรียนให้มีความสะอาดถูกหลักอนามัย

          13.ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ที่จัดบริการในโรงเรียนให้ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

                 13.1 มีระบบระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำขัง

                 13.2 มีระบบนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ได้อีก

                 13.3 ส้วมใช้งานได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็น

                 13.4 จัดโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล และจัดอุปกรณ์การประกอบอาหารอย่างมีระบบ

                        - จัดทำแผนการดำเนินงานโภชนาการ

                        - กำกับ และจัดการโภชนาการในโรงเรียนให้มีความสะอาดถูกหลักอนามัย

                        - ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ที่จัดบริการในโรงเรียนให้ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

                        - ดำเนินการให้มีการประมูลการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน

                        - ดูแลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน การแต่งกายของผู้จำหน่ายความ

                           สะอาดและคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ การใช้สาร การปรุงแต่ง

                           และความสะอาดของภาชนะที่ใส่การจำหน่ายอาหารตามเวลาที่กำหนด

                        - สรุปผลการดำเนินงาน ของงานโภชนาการ เสนอต่อผู้อำนวยการ สถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

                 13.5 จัดทำบ่อดักไขมัน

           14.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

                14.1 ความร่มรื่น

                14.1.1 จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม

                14.1.2 มีไม้ยืนต้นและไม้ประดับเหมาะสมกับสถานที่

                14.2 การตกแต่งบริเวณอาคาร

                14.2.1 จัดสวนหย่อม หรือสื่อกลางแจ้งที่เหมาะกับสถานที่

                14.2.2 จัดตกแต่งบริเวณอาคารอย่างสวยงาม และสะอาดตาทุกจุด

                14.3 สถานที่พักผ่อน

                14.3.1 จักให้มีศาลา ซุ้ม มุมพักผ่อน หรือที่นั่งนอกอาคาร

                14.3.2 จักสถานที่ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

          15.เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณสุข มาให้ความรู้เก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

          16.ดำเนินการให้มีการประมูลการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน

          17.ดูแลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน การแต่งกายของผู้จำหน่าย ความสะอาดและคุณค่าของอาหารตามเวลากำหนด

          18.ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การสร้างสุขภาพการสร้างสุขลักษณะ สุขนิสัย มารยาทในการรับประทานอาหาร

          19.สรุปผลการดำเดินการ ของงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          20.สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย

          21. จัดระบบการประกันภัยนักเรียน

          22. แสดงความชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

          23.ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton