Get Adobe Flash player

      03                         

PraMouan Janthon

                   

Line

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

          1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          2.จัดทำแผนงานโครงการในการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา

          3.จัดหาควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา

          4.จัดระบบระเบียบการใช้สถานที่ละโสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดความสะดวกมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

          5.จัดกิจกรรมส่งเสริมแนะนำเทคนิคและวิธีการในการใช้โสตทัศนูปกรณ์

          6.สนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน

          7.ให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียนและเมื่อได้รับการขอร้องจากหน่วยงานอื่น

          8.จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์

          9.ควบคุมดูแลการสื่อสารด้านวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ของโรงเรียน

          10.จัดทำบันทึกสถิติตลอดจนคู่มือการใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์

          11.ให้บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนและเมื่อมีกิจกรรมภายนอกทั้งภาพนิ่งและวีดิทัศน์

          12.บริการสื่อวีดิทัศน์ผ่านดาวเทียมของสำนักงานการศึกษาและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

          13.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          14.สรุปผลการดำเนินงานของงานโสตทัศนศึกษาเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          15.จัดทำแผนงาน โครงการในการให้บริการงานประชาสัมพันธ์

          16.รวบรวมข้อมูลข่าวสารภายนอกโรงเรียนข่าวสารของทางราชการจากสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

          17.รวบรวมข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียนจากฝ่ายบริหาร งาน/กลุ่มสาระ/ฝ่ายต่างๆเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ และสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา

          18.จัดป้ายนิเทศเพื่อปิดประกาศข่าวสาร ภาพกิจกรรมตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์

          19.จัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเสนอข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนรวมทั้งการเผยแพร่

          20.ประกาศจัดรายการเสียงตามสายเพื่อแจ้งข่าวสารและให้ความรู้ความบันเทิง

          21.จัดต้อนรับและบริการ โดยให้การต้อนรับผู้มาติดต่อและให้การบริการรวมทั้งอำนวยความสะดวกบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลอื่นทั่วไป

          22.ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานเฉพาะกิจตามที่โรงเรียนมอบหมาย

          23.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          24.สรุปผลการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          25.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย