Get Adobe Flash player
วันที่ 17 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา