Get Adobe Flash player

02

งานชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย

Line

มีบทบาทหน้าที่  ดังนี้

          1.เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          2.วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้

                    2.1  ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน

                    2.2  จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

          3.สร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน ดังนี้

                    3.1 กำหนดอุดมการณ์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัยความประพฤติของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

                    3.2 สร้างเกียรติด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม     

          4.บริการชุมชน ดังนี้

                    4.1 ให้บริการข่าวสารแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของบุคลากรและชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

                    4.3 ส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน

                    4.4 จัดบริการด้านนันทนาการแก่ชุมชน

                    4.5 ให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่น

                    4.6 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ที่โรงเรียนสามารถ

                         ให้บริการแก่ชุมชนได้

                    4.7 มีการบริการทางวิชาการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่แก่ชุมชน

          5.เป็นผู้นำและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ดังนี้

                    5.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในโอกาสต่างๆ

                    5.2 ประสานงานให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                    5.3 เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรต่างๆตามเทศกาลและวันสำคัญ

          6.ดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

                    6.1 มีคณะกรรมการการศึกษาในโรงเรียน

                    6.2 จัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เช่น สมาคมผู้ปกครองคน

                    6.3 จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนระหว่างผู้ปกครอง ผู้นำ
                          ชุมชน หรือคณะกรรมการศึกษากับบุคลากรในโรงเรียน

          7.การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆในท้องถิ่นแนวทางดำเนินงาน

                    7.1 จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆขึ้นในโรงเรียน

                    7.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆให้การสนับสนุนทุนทรัพย์และแหล่งวิทยากรมาเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียน

          8.ประเมินผลงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

          9.จัดทำแบบประเมินและดำเนินการประเมินผลงาน ด้านสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน

          10.วิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

          11.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          12.สรุปผลการดำเนินงานของงานชุมชนสัมพันธ์เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          13. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายงานชุมชนสัมพันธ์