Get Adobe Flash player
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563
           นายประดิษฐ์  นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้มอบหมายให้งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการจัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนนาคำวิทยา เวลา 08.00 - 12.00 น.