Get Adobe Flash player

โรงเรียนนาคำวิทยา ขอขอบพระคุณ คุณธนภูมิ เชื้อวณิชย์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท วารีเทพ จำกัด

ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนาคำวิทยา เพื่อนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 01