Get Adobe Flash player

PAI01 08

PAI01 09

ประกอบด้วย
padit

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา   

Pimkhun   

         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

          1.เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

          2.ดำเนินการให้การเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

          3.ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

          4.ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน แทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อครบวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม ให้เป็นไปตามระเบียบการสรรหา

          5.ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม รายงาน ชี้แจง เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานของสถานศึกษา

          6.ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม รายงาน ชี้แจง ผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา

          7.ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนสถานศึกษา และชุมชน

          8.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          9.สรุปผลการดำเนินงานของงานคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอโรงเรียนก่อนสิ้นปี การศึกษา

  LineButton