Get Adobe Flash player
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 โรงเรียนนาคำวิทยา จัดดำเนินการอบรมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11