Get Adobe Flash player

PAI01 07

Ao4         

มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้

1จัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับบุคลากร

          1.1  สำรวจสภาพปัญหา และความต้องการด้านบุคลากรของโรงเรียน

          1.2  สำรวจปัญหา และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน

          1.3  ดำเนินตามแผนงานและโครงการ

          1.4  การติดตามและประเมินผล

 

2 การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

           2.1   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความสนใจ และความถนัดของบุคลากรจากทะเบียนประวัติ การสอบถาม หรือการสำรวจ

           2.2   ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงตามภารกิจ 

           2.3   มอบหมายให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานตรงตามคุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์หรือตรงตามความสนใจ หรือตรงตามความถนัดให้มากที่สุดตามสภาพของโรงเรียน

           2.4   ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และนำผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา   ปรับปรุงการมอบหมายงานครั้งต่อไป

           2.5   กรณีโรงเรียนมีจำนวนบุคลากรไม่ครบเกณฑ์ที่ ก. อบต., ก.ท., ก.จ.จ. กำหนด โรงเรียนควรมีการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานครบ ตามภารกิจซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น

                - นำเทคโนโลยีที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพนำคอมพิวเตอร์หรือระบบ

                -  แฟ้มข้อมูลมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระของบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะการทำงานประจำ เพราะข้อมูลจำนวนมากต้องมีการคำนวณหรือประมวลผลอยู่เสมอ ฯลฯ 

                - นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้  มากขึ้น เช่น  ชุดการสอน   สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ การฉายวิดีทัศน์ ฯลฯ  

               -  ระดมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น  วิทยากรท้องถิ่นที่เป็นชาวบ้าน   พระภิกษุ  ข้าราชการ ข้าราชการเกษียณ บุคลากรในภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ 

               -  ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ปัญหา เช่น จ้างครูสอน ฯลฯ

                -  ใช้วิธีการรวมห้องเรียน หรือรวมชั้นเรียน

3 การสร้างและบำรุงขวัญบุคลากร

          3.1    จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยสะดวกในการปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการของ บุคลากร

          3.2  จัดประชุมคณะครูในโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือถึงความต้องการด้านสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

          3.3  จัดสวัสดิการในโรงเรียนตามความต้องการ ความจำเป็นของบุคลากรส่วน ใหญ่  เช่น สหกรณ์ร้านค้า การให้บริการในการใช้สิทธิ์ตามสวัสดิการของรัฐ  อาหารกลางวันราคาถูก กองทุนกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อการศึกษา พบปะ สังสรรค์ การขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ บ้านพักครู ฯลฯ

          3.4  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ห้องทำงาน มุมพักผ่อน อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ  เอกสาร วารสารทางวิชาการ

          3.5  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ และสิ่ง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

          3.6    จัดให้มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้และเจตคติที่ดีต่อการทำงานให้แก่บุคลากรตาม  ความต้องการ ความจำเป็น ทั้งระยะสั้น  ระยะยาว

          3.7 จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกับแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น    และระยะยาว ตามความต้องการ จำเป็นทั้งของหน่วยงานและบุคลากร

          3.8 จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานและเจตคติให้กับบุคลากรทุกคน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น

               -  การฝึกอบรม เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องจัดขึ้น

               -   การส่งบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาดูงานทางด้านการศึกษา

               -  การใช้กระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมศึกษาจากคู่มือการ    ทำงาน การมอบหมายงาน การให้เป็นวิทยากร การหมุนเวียนงาน ฯลฯ

               -  การพัฒนางานเป็นทีมงาน เช่น การให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านต่างๆการแบ่งงานให้กลุ่มรับผิดชอบ ฯลฯ

               -  การพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาต่อทั้งในเวลาและนอกเวลา  การประชุมทางวิชาการศึกษาจากชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การอ่าน

                  จากวารสาร เอกสารทางวิชาการ การฟังบรรยายอภิปรายต่าง ๆ  การให้หมุนเวียนงาน การบรรยาย  การอภิปราย เรื่องน่ารู้ที่จัด       ประชุมในโรงเรียน ฯลฯ 

          3.9 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          3.10  สร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโอกาสที่เหมาะสม

          3.11    ส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณธรรม

          3.12 สำรวจข้อมูล คุณสมบัติต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและด้านคุณธรรม         

          3.13 จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพหลาย ๆ รูป  แบบอย่างเหมาะสม เช่น

               -   สนับสนุนให้ได้รับการฝึกการอบรมการประชุมทางวิชาการหรือศึกษาต่อ

               -   สนับสนุนและส่งเสริมให้ทำผลงานทางวิชาการ/การวิจัยในชั้นเรียน

               -  มอบหมายงานพิเศษต่างๆให้รับผิดชอบตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                           
               -  จัดให้มีการประกวดรางวัล/เกียรติบัตร/ยกย่องชมเชย

               -  ส่งเสริมและให้กำลังใจเพื่อให้ครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

          3.14.จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้บุคลากรมีคุณธรรม เช่น

              -   สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ลด ละ เลิก   อบายมุข ในวันสำคัญทางศาสนา และให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดอบายมุข

             -   ป้ายคำขวัญ และข้อเตือนใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู   มีเอกสาร/วารสารที่น่าอ่าน และมีสารด้านวินัย/คุณธรรม จริยธรรม

             -  การจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในการสร้าง  จิตใต้สำนึกด้านคุณธรรมของความเป็นครูที่ดี และการประพฤติตน    เป็นคนดีของสังคม

             -  จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะสมแสดงถึงเอกลักษณ์ของครูที่มี คุณธรรม            

          3.15  ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   และคุณธรรมตลอดถึงการนำผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

 

4  งานทะเบียนประวัติ

          4.1    รวบรวม ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  เกี่ยวกับประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ 

          4.2    จัดทำ  ปรับปรุง  ข้อมูล  ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

          4.3    จัดทำข้อมูลลงในทะเบียนประวัติเป็นรายบุคคล  เกี่ยวกับ  การมาปฏิบัติราชการ  การลา  การไปอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง  เลื่อนระดับ  เมื่อครบรอบแห่งการนั้นๆ

          4.4    รวบรวม  ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  เกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ การลาารได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เข้าแฟ้มทะเบียนประวัติเป็นรายบุคคล

          4.5    ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เมื่อบุคลากรคนใดคน  หนึ่งได้รับคำสั่งให้ย้าย /โอน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ

          4.6    จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

           5.1    รวบรวม  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  คู่มือ  แนวปฏิบัติ  ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           5.2    สำรวจ  รวบรวม  ข้อมูล  เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร  

           5.3    จัดทำทะเบียนผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการได้รับ   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของบุคลากร   

           5.4    เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและ     บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของแต่ละปี  

           5.5    จัดทำคำเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถึงต้นสังกัด             

           5.6    ติดตาม  ตรวจสอบ  ผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่ บุคลากร    

           5.7   ประสานงานกับบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เพื่อประกอบพิธีมอบหรือเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           5.8   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

6  งานวินัยและการรักษาวินัย    

           6.1    จัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา

           6.2    ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา

           6.3    สรุปและรายงานการมาปฏิบัติราชการประจำวัน  ของข้าราชการครู  และ  บุคลากรทางการศึกษา  ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

           6.4    ตรวจสอบและเสนอการยื่นใบลาของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา

           6.5    บันทึกเตือนข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  กรณีลาบ่อย  และมี  จำนวนวันลามาก  ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจาณาความดีความชอบ และการรักษาวินัย

           6.6    รวบรวม  กฎ  ระเบียบข้าราชการว่าด้วยวินัยและจรรยาบรรณ   จัดทำเป็น คู่มือมอบแก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

           6.7    สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

 

7  พนักงานจ้าง

            7.1    กำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานจ้าง

            7.2    กำหนดเขตรับผิดชอบของพนักงานจ้าง

            7.3    กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานบริการทั่วไปของพนักงานจ้าง

            7.4    กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

            7.5    จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย ผ่านหัวหน้างานบุค   

            7.6    สรุปผลการดำเนินงาน  ของงานนักการฯ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

            7.7    ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้างานบุคคลากรหรือผู้อำนวยการสถานศึกษามอบ

 

LineButton