Get Adobe Flash player
โครงการค่ายดาราศาสตร์

โรงเรียนนาคำวิทยา อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(อบจ.อบ.) ได้จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆส่วน โดยเฉพาะว่าที่ ร้อยตรี สุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักการศึกษาฯ อบจ.อบ. ประธานในพิธี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะ ผู้นำชุมชน ตลอดจน ผอ.โรงเรียนนาคำวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญยิ่งก็คือ ลูกๆนักเรียนทุกคน ที่ให้การตอบรับกับการจัดค่ายดาราศาสตร์เป็นอย่างดี ซึ่งทางโรงเรียนนาคำวิทยายังได้รับความอนุเคราะห์สื่อ อุปกรณ์ นิทรรศการ ตลอดจนวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนบัวงามวิทยา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา #NARiT ผู้จัดทำโครงการดังกล่าวขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งโอกาสหน้าคงได้รับโอกาสดีๆ อย่างนี้อีก จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ครับ (ส่วนกิจกรรมขอให้ภาพบรรยายแทนนะครับ...

ค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนนาคำวิทยา คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

# คลิ๊กชมภาพกิจกรรม 2

002

003