Get Adobe Flash player

แหล่งเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ม.2

 แหล่งเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ข้อมูลจาก www.dltv.ac.th

 

หน่วยการเรียนรู้ที่1....

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21165

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

วันที่ 1 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21167

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ การจัดและตกแต่ง ภายในบ้าน

วันที่ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21169

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ บ้านในฝัน

วันที่ 8 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21170

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ การจัดและตกแต่ง สวนและการดูแลรักษาสวน

วันที่ 13 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21173

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ สวนในขวดแก้วและการจัดสวนในขวดแก้ว

วันที่ 15 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21175

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน

วันที่ 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21177

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน

วันที่ 22 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21179

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน รายการ บ้านสวยด้วยมือเรา

วันที่ 27 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

หน่วยการเรียนรู้ที่2.....

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21413

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การจัดตกแต่งอาหาร

วันที่ 29 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21414

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การฝึกปฏิบัติการตกแต่งอาหาร

วันที่ 4 ธ.ค. 62

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21416

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ อาหารดี ชีวียืนยาว

วันที่ 6 ธ.ค. 62

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21418

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

วันที่ 11 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21419

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ น้ำผักและผลไม้

วันที่ 13 ธ.ค. 62

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21421

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การทำน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ

วันที่ 18 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21422

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 20 ธ.ค. 62

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21425

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ บทบาทสมมุติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 25 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21426

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การถนอมอาหาร

วันที่ 27 ธ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21428

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต รายการ การดองเค็ม

วันที่ 3 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.....

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21429

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ ความสำคัญและประโยชน์ และประเภทของการเลี้ยงสัตว์

วันที่ 10 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21431

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ หลักการเลี้ยงสัตว์และปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์

วันที่ 15 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21432

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย

วันที่ 17 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21433

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ การเลี้ยงสัตว์ในครอบครัว

วันที่ 22 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21434

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย

วันที่ 24 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21436

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

วันที่ 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21437

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ การติดต่อสื่อสารและใช้บริการหน่วยงานราชการ

วันที่ 31 ม.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21438

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ รายการ สัตว์เลี้ยงนี้ดีมีประโยชน์

วันที่ 5 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4....

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21440

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ นานาอาชีพและเรื่องสถานการณ์แรงงานในประเทศไทย

วันที่ 7 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21442

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ สำรวจตนเอง

วันที่ 12 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21444

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ ลักษณะของอาชีพ

วันที่ 14 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21446

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

วันที่ 19 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21447

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 .

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ เส้นทางเข้าสู่อาชีพ

วันที่ 21 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21448

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ การเตรียมตัวสมัครงาน

วันที่ 26 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21449

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ การหางานจากประกาศรับสมัครงาน

วันที่ 28 ก.พ. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21450

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

วันที่ 4 มี.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21451

หน้าแรก DLTV8 การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ รายการ เรียนรู้ สู่งานอาชีพ

วันที่ 6 มี.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)