Get Adobe Flash player

PAI01 06

   Boonmee 

                                  

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้              

          1.กำหนดนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามสภาพความจำเป็นของโรงเรียนและท้องถิ่น

          2.รวบรวมงาน / โครงการจากฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

          3.จัดทำธรรมนูญของโรงเรียน

          4.จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน

          5.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนา 3 ปี หรือ 5 ปี

          6.จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ในงานแผนงาน

          7.จัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน

          8.วางแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณ

          9.จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและความต้องการ

          10.กำกับ  เร่งรัด  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

          11.ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการให้มีการบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          12.ควบคุม ดูแลและติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

          13.ดูแลติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกงาน/โครงการ  และประชาสัมพันธ์เผยแพร่

          14.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

          15.สรุปผลการดำเนินงาน งานแผนงานเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          16.จัดเก็บ รวบรวม  สถิติข้อมูลเกี่ยวกับครู  นักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          17.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพื่อการรวบรวมแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

          18.ประมวลผลข้อมูลส่วนอื่นๆ  ตามความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนนอกเหนือจากที่มี อยู่ในระบบอยู่แล้ว

          19.ศึกษา  วิเคราะห์  ข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

          20.เสนอข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอน และพัฒนาใน ด้านต่างๆ ของโรงเรียน

          21.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton