Get Adobe Flash player
โรงเรียนนาคำวิทยาขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     นายณฐพงศ์ ม่วงอ่อน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
      นายประมวล จันทร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคำบอน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และยินดีต้อนรับ นางสาวศิริพร โกศล ตำแหน่ง ครู คศ.1 โอนย้ายมารับราชการครู โรงเรียนนาคำวิทยา

01