Get Adobe Flash player

PAI01 05

งานพัสดุ ประกอบด้วย

Poo

                                                                                         

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

          1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียน

          2.สำรวจความต้องการ/ขาดแคลน และดำเนินการจัดหา จัดสรร พัสดุครุภัณฑ์ให้ตรงกับ  ความต้องการและให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   

          3.จำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ

          4.มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่าง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน            

          5.มีการควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อ–จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ  ของทางราชการ

          6.มีการตรวจสอบ และรายงานพัสดุ ตามกำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ

          7.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

          8.สรุปผลการดำเนินงานของงานพัสดุและครุภัณฑ์  เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา

          9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

LineButton