Get Adobe Flash player

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเชิงรุก( Active Learning )

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดย

นางสาวณิชาภา  สุทธิสัย   ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 02

S 9601030S 9601027