Get Adobe Flash player

นายณฐพงศ์  ม่วงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา ได้เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับระเบียบโรงเรียนนาคำวิทยา เพื่อปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบ ซึ่งจะได้นำไปประกาศใช้ต่อไป
ณ.ห้องสวนพฤกษศาสตร์  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

01

02

03

04

05

06

07

08