Get Adobe Flash player

PAI01 04

ประกอบด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

       padit

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

   Koy2

 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Lai02

                   

 

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

          1.จัดตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จัดทำบัญชี ตรวจสอบและกรรมการรับ –ส่งเงิน

          2.จัดหาเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีไว้ให้บุคลากรอ้างอิงและเป็นคู่มือปฏิบัติงาน

          3.จัดให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและการพัสดุ

          4.วางแผนการใช้เงินของโรงเรียน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด

          5.ใช้จ่ายเงินตามแผนงานของโรงเรียน

          6.จัดเก็บเอกสารการเงินและการบัญชีอย่างเป็นระบบ

          7.ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ – จ่ายลงบัญชีการเงิน ของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

           8.แจ้งการใช้จ่ายเงินให้แก่บุคลากรทราบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ และเมื่อสิ้นงบประมาณ

LineButton