Get Adobe Flash player

11

Thanaporn

Line

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

          1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

          2. จัดทำแผน โครงการ การดำเนินงานแนะแนว

          3. จัดทำระเบียนสะสมนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา

          4. ให้คำปรึกษาแนะนำในทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นักเรียน ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนปัญหาส่วนตัว  ครอบครัว 
               และการเลือกอาชีพ

          5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล   สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านการเรียน  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

          6. เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ครู อาจารย์  ในโรงเรียนในเรื่องเกี่ยวกับตัวนักเรียน

          7. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานในการจัดบริการแนะแนว

          8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น ศึกษาเอกสาร
              ประชุมอบรม  เชิญวิทยากรภายนอก  ฯลฯ

          9. จัดกิจกรรมแนะแนวอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง โดยใช้เทคนิควิธีการหลากหลายและเหมาะสมตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
              หรือตามวัตถุประสงค์  เช่น  บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายบุคคลบริการสนเทศ  บริการให้คำปรึกษา  ฯลฯ

          10.จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          11.ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

          12.ช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักการตัดสินใจเลือกเรียน หรือสร้างแนวทางการประกอบอาชีพด้วยตนเอง

          13.ติดตามนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม. 6 ทุกคนเพื่อรวบรวมสถิติข้อมูล ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบุคลากรทุกฝ่ายใน
              โรงเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลในการลดปัญหา หรือแก้ปัญหาต่างๆอันจะเกิดขึ้นกับโรงเรียน

          14.ร่วมกับฝ่ายปกครองในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

          15.จัดสัปดาห์แนะแนวอาชีพ

          16.จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6

          17.ดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการ แนะแนวตลอดจนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวาง
               แนวทางช่วยเหลือนักเรียนในด้าน ส่วนตัวและสังคม เช่น การศึกษาอาชีพ  สุขภาพ  จริยธรรม  จัดทุนการศึกษาและการ
               แก้ปัญหาการขาดเรียน

LineButton