Get Adobe Flash player

PAI01 03

Pimkhun

นางสาวพิมพ์ขวัญ  สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

         

          1. แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน

          2. จัดทำแผนงาน และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาว

          3. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยจัดให้มีแฟ้มงานกำหนดรหัสหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

          4. จัดการระบบและดำเนินงานรับหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้

          5. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ

          6. ตรวจสอบหนังสือราชการจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน่วยงานราชการ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          7. กลั่นกรองหนังสือราชการ

          8. ติดตามเรื่องของหนังสือราชการ

          9. จ่ายหนังสือราชการและติดตามผลการดำเนินการ                 

        10. สรุปสถิติการรับ – โต้ตอบ  หนังสือราชการ

        11. จัดการระบบและดำเนินงานส่งหนังสือราชการให้เป็นระเบียบ ดังนี้

        12. ร่าง, โต้ตอบ,  จัดพิมพ์,  ตรวจทาน  และนำเสนอผู้บริหารลงนาม

        13. จัดทำคำสั่งโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายอำนวยการ

        14. ออกเลขที่หนังสือราชการ

        15. จัดส่งหนังสือราชการ

        16. สรุปการส่งหนังสือราชการ

        17. จัดการระบบและดำเนินงานเก็บรักษาหนังสือ และเอกสารทางราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณ   ดังนี้

        18. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติ หรือรอผลการปฏิบัติ

        19. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เป็นระบบและเป็นไปตามระเบียบ

        20. จัดการระบบและดำเนินงาน  งานสารบรรณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานกลุ่มสาระ/ฝ่าย  และหน่วยงานต่างๆ  ให้มีความ
              สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ

        21. จัดการระบบและดำเนินงานตามขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ ให้เป็นไป  ตามระเบียบ

        22. จัดการระบบและดำเนินงานจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้เป็นระบบ  หมวดหมู่  เป็นระเบียบเรียบร้อย
              และปลอดภัย

        23. จัดการระบบและดำเนินงานบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณให้กับ  บุคลากร/งาน/  กลุ่มสาระ  /ฝ่าย  และหน่วยงานต่างๆ ภายใน
              และภายนอกโรงเรียน

        24. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  ที่ใช้ในงานสารบรรณและผู้ที่เกี่ยวข้อง

        25. จัดทำทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ ทะเบียนคำสั่ง ทะเบียนประกาศของ  โรงเรียน  ทะเบียนประกาศเกียรติคุณ และอื่นๆ

        26. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

        27. สรุปผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนสิ้นภาคเรียน

        28. ดำเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

        29. ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข

        30. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นแผน

        31. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย       

LineButton