Get Adobe Flash player

PAI01

ประกอบด้วย

padit

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา
หัวหน้างาน

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้      

          1. เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอำนวยการ

 

          2. เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับฝ่ายอำนวยการ

 

          3. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงระบบ เพื่อให้การจัดการ งานด้านอำนวยการและ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ

                             

          4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ

 

          5. ดำเนินการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานฝ่ายอำนวยการ ของโรงเรียน

 

          6. สรุปผลการดำเนินงานด้านอำนวยการและงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะ/ก่อนสิ้นปีการศึกษา

 

           7. สำรวจสภาพปัญหา และความต้องการด้านบุคลากรของโรงเรียน

 

           8. สำรวจปัญหา และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน

 

           9. ดำเนินตามแผนงานและโครงการ

natapong

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา

Poo2

Boonmee

Ao4

Koy2

Pimkhun
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Lai02
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี