Get Adobe Flash player

00

ฝ่ายกิจการนักเรียน

          ปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารการศึกษา เพราะโรงเรียนต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจากผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชน ช่วยส่งเสริม ร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนควบคุมดูแลความประพฤติของผู้เรียนให้เป็นไปตามลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาที่กำหนด  ดำเนินการลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดและมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้

          ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพก้าวสู้ความเป็นสากล และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขอบข่าย  และพรรณนางาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน

          1.คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

          2.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย

          3.งานยานพาหนะและระบบจราจรในโรงเรียน

          4.งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

          5.งานระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

          6.งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          7.งานครูเวรประจำวันและงานรักษาความปลอดภัย

          8.งานนาคำวิทยาอะคาเดมี

LineButton