Get Adobe Flash player

00

        งานวิชาการ เป็นหัวใจของการทำงานในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลผลิต คือ นักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร องค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ได้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งทำหน้าที่บริหารและบริหารหลักสูตร ครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเป็นผลผลิตของการจัดการด้านวิชาการ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นแกนหลักของการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นส่วนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านวิชาการ

 

ขอบข่ายของงานวิชาการ  ประกอบด้วย

          1.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

          2.งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          3.งานส่งเสริมวิชาการ

          4.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้        

          5.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

          6.งานวัดผลและประเมินผล

          7.งานทะเบียนนักเรียน  

          8.งานประกันคุณภาพการศึกษา

          9.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          10.งานโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

LineButton