Get Adobe Flash player

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบเนื้อครบวงจร 

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบเนื้อครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาคำวิทยา กำลังเร่งดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนต่อไปครับ

01020304