Get Adobe Flash player

00
          ปัจจุบันการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารการศึกษา เพราะโรงเรียนต้องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือจากผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชน ช่วยส่งเสริม ร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน กระบวนการ วางแผน  ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายจำเป็นทางโรงเรียนต้องอำนวยความสะดวก  และบริการในด้านต่างๆข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาคารสถานที่ สุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง เอกสาร ตำราทีมีพร้อมครบถ้วนเหมาะสมกับนักเรียน

          ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพก้าวสู้ความเป็นสากล และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ขอบข่ายของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          1.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          2.  งานชุมชนสัมพันธ์

          3.  งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์

          4.  งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน

          5.  งานอาคารสถานที่

          6.  งานห้องสมุด

          7.  งานสหกรณ์โรงเรียน

          8.  งานเทคโนโลยี

          9.  งานเว็บไซต์

         10. งานนักการภารโรง

LineButton