Get Adobe Flash player

PAI01 02

          งานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ เป็นการควบคุมการดำเนินงานทั่วไปของโรงเรียนด้านหลักฐานเอกสาร รวมทั้งการเงิน และพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้การบริหารแก่งานฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น งานบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 

ขอบข่ายของฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

          1.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

          2.งานสารบรรณ

          3.งานการเงินและบัญชี

          4.งานพัสดุ

          5.งานนโยบายและแผนงาน

          6.งานบุคคลากร

          7.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา