Get Adobe Flash player
แนะแนวการศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
งานแนะแนว โรงเรียนนาคำวิทยา จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้ารับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ จากคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัคร เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

01
02
03
0405060708S 373555320910