Get Adobe Flash player

สารบัญ

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 โรงเรียนนาคำวิทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 คุณครูอรนงค์ เชื้อนิล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนนาคำวิทยา เพื่อให้เกียรติที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ..."

01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
14
16
17
17
18
21
23
25
27
31
32
33
40
42
49
48
50
52
53
54
55
57
58