Get Adobe Flash player
โครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 โรงเรียนนาคำวิทยา ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาคำวิทยา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15