Get Adobe Flash player
สื่อการเรียนการสอนวิชาฟุตซอล โดยครูชานนท์  พลเสนา
คลิป 01 การเลี้ยงบอล การส่งบอล การยิงประตู